Säkerhet ur ett mikro-, meso- och makroperspektiv

Säkerhet i olika perspektiv
Säkerhet kan man titta på ur lite olika synvinklar. Nedan är ett försök att skildra säkerhet mer ur ett mer individuellt perspektiv, fast också ur samhällssynpunkt.

Säkerhet ur ett mikroperspektiv

I det lilla planet eller mikroplanet som man också kan kalla det för rör främst den egna personen och dess närmaste omgivning som har direkt med beröring med det.
Den egna säkerheten kan på olika sätt tillgodoses beroende på ur vilket synvinkel man ser det.
Att regelbundet genomgå läkarkontroller på en vårdcentral är ett sätt att skapa en säkerhet för att den personliga hälsan eller de anhörigas är i bra skick.
Åtminstone det som en läkarundersökning förmår att upptäcka.

Tänker man sig säkerhet ur synvinkel skydd, kan man dela upp det i skydd för sin egendom och person. Det sistnämnda är kanske inte så mycket att lägga ned tid på i vårt land. Däremot det som gäller egendomen. Någon form av försäkring för all egendom, fast såväl som lös är ett bra grundskydd. Att fundera på olika former av larm för bilen och huset kan ibland vara lönt men för huset kan det kostnaden lätt överstiga nyttan med det hela.

Säkerhet ur ett mesoprespektiv
Meso, ett kanske inte så vanligt använt ord men i sammanhanget om tre nivåer av säkerhet passar det väl in.
På det här nivån finns den säkerhet som finns i vår omgivning utanför vårt get revir. Vi pratar alltså om myndigheter och till viss del även den sociala miljön vi vistas i.
Polisen är en säkerhetsfaktor. Där har vi medborgare på ett sätt överlämnat användninget av våld som skydd till staten i det här fallet då representerat av polisväsendet.
Brandkåren är en annan instans som skall garantera vår säkerhet. Numera inordnas den typen av räddningsverksamhet formellt under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Även om de enskilda räddningstjänsterna agerar i sitt lokalområde. Där kommer man in på nästa område:

Säkerhet ur ett makroperspektiv
Försvaret eller Försvarsmakten kallat är det som garanterar säkerheten i ett större sammanhang. Nu kan man i Sverige ha lite synpunkter på hur väl försvarsmakten med ledning av Tolgfors verkligen är ett försvar att räkna med.
Men om man bortser från det så är ett lands säkerhet beroende på relationer, pakter, avtal med andra länder som förväntas ställa upp eller ge bistånd om det skulle behövas. På samma särtt som Sverige ställer upp i konflikthärdar runt om i världen förväntas vi även få vår säkerhet garanterad om vi själva skulle hamna i konflikt.
Visserligen är vi inte med i försvarsalliansen NATO än. Men det lär bara vara en tidsfråga förrän vi kan räkna med beskydd om det skulle krävas.

Så säkerhet finns i fler dimensioner och på flera plan. Vad som egentligen är säkerhet ligger i vad man själv sätter för värde i begreppet.